شارع شفا بدران

مركز أمن شفا بدران

مقبرة شفا بدران

AMMAN WEATHER